Στη χώρα μας η ασφαλιστική δραστηριότητα ρυθμίζεται λεπτομερώς από σειρά νόμων, που διέπουν κάθε πτυχή της. Ακολουθούν οι σημαντικότερες νομικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλιση στην Ελλάδα.

1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ν. 4583/2018 (Φ.Ε.Κ. Α 212) : « Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» ΠΕΕ ΤτΕ 89/05.04.2016 «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές»

2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ – SOLVENCY II)

Νόμος 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13) :»Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ – SOLVENCY II )
Σημ.: Για ιστορικούς λόγους ακολουθούν νομοθετικά κείμενα και αποφάσεις που έχουν καταργηθεί από το Ν. 4364/2016.

Ν.Δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α’ 10) “Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”, καταργηθέν από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ.1 Ν. 4364/2016), όπως είχε τροποποιηθεί έως και το Νόμο 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄107).

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87) “Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις” (παρατίθεται μόνο το πρώτο μέρος του νόμου αυτού (άρθ. 1-33) που αφορά στην ασφαλιστική σύμβαση) «μέχρι και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Νόμο 4364/2016»

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 110) «Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) “Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως ισχύει τροποποιημένο «μέχρι και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Νόμο 3746/2009»

ΠΕΕ ΤτΕ 87/05.04.2016 «Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την χρήση αυτοκινήτων»

Ν. ΓπΝ’/1911 “Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

5. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ν.Δ. 551/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) “Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών”, τα άρθρα 2,4,5,6 καταργούνται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 2 Ν. 4364/2016).

6. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ν. 3651/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 44) “Οδική βοήθεια οχημάτων”, όπως ισχύει τροποποιημένος με το Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ/ Α’ 5).

7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Υ.Α. Ζ1-629/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 720) “Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές -Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την “Προστασία των καταναλωτών” (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 “σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ” (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L. 271 της 9.10.2002, σ.0016-0024).

8. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’ 38) “Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις”.

Σημ.: Τα άρθρα 1 έως και 12 του Ν. 3229/2004 καταργήθηκαν από 1.1.2016 με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 278 του Ν. 4364/2016.

Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 128) “Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”.

Σημ.: Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3867/2010 καταργήθηκαν από 1.1.2016 με την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 278 παρ. 2 του Ν. 4364/2016.

9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ
Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 128) “Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών”[ Άρθρα 3-13 ]