Η Ιστορία της E.E.A.E.

Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1938, με έδρα την Αθήνα και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί Επαγγελματικών οργανώσεων, συμπληρωματικά δε και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού νόμου. Δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Σκοποί:

·Η προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της.

·Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της νομοθετικής κατοχύρωσης και εξυγίανσης του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση, με βάση τις συντελούμενες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.

·Η επιστημονική και τεχνική έρευνα κάθε θέματος που μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και στην επιμόρφωση των μελών της.

·Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και η βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

·Η με κάθε πρόσφορο μέσο προβολή των θεμάτων και ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης.

Τακτικά μέλη είναι όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Πράκτορα, έχουν την σχετική άδεια και είναι εγγεγραμμένοι στα αρμόδια Επιμελητήρια.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι και άτομα που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις λοιπές κατηγορίες των Διαμεσολαβούντων προσώπων και έχουν τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ΕΕΑΕ είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΟΑΔ, και έχει ενεργή συμμετοχή στο BIPAR.

Εκδίδει ανά τρίμηνο το περιοδικό ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ και διαθέτει δικτυακό τόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δήμητρα Λύχρου

Πρόεδρος

Χάρης Αλεξόπουλος

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Πλυταριάς

Ταμίας

Στέλλα Βικτωράτου

Μέλος

Ευσταθία Γιάνναρη

Μέλος

Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος

Μέλος
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ