Ενημέρωση που αφορά  το ΤΕΑ-ΕΠΑΕ και την εγγραφή και συνταξιοδότηση των εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

 

Με επιστολή που απευθύναμε  προς την Διοίκηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ υποβάλαμε τις  παρατηρήσεις μας, που αφορούν την εγγραφή και την συνταξιοδότηση των προαιρετικά ασφαλισμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό του Ταμείου παραμένουν προϋποθέσεις που δεν υφίστανται πλέον, όπως η αποκλειστική ιδιότητα του επαγγέλματος και τα δικαιολογητικά εγγραφής, καθώς και κατηγορίες διαμεσολάβησης που έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τον Ν.4583/18.

Ήδη με άμεση απάντηση της Διεύθυνσης, λάβαμε την διαβεβαίωση ότι έχει υπάρξει απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού,  με επικαιροποίηση των κατηγοριών διαμεσολάβησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, καθώς και απάλειψη της αποκλειστικότητας του επαγγέλματος.

Το δεύτερο θέμα που θέσαμε και σύμφωνα και με επισημάνσεις Μελών μας είναι σοβαρό,  αφορά την δυνατότητα συνταξιοδότησης με  λήψη του 75% της επικουρικής σύνταξης, στην περίπτωση που κάποιος επιλέγει να διατηρήσει την άδεια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας το 75% της κύριας σύνταξης.

Είναι μία δυνατότητα που παρέχεται από τον ΕΦΚΑ και ερωτούμε το Επικουρικό αν υπάρχει δυνατότητα και πρόθεση να εφαρμοστεί και στην επικουρική ασφάλιση.

Σύμφωνα με την απάντηση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, η πρότασή μας αυτή απαιτεί εκπόνηση νέας αναλογιστικής μελέτης, και θα μπορούσε να εξεταστεί μετά την πλήρη κεφαλαιοποίηση του Ταμείου και στα πλαίσια της τροποποίησης του Καταστατικού για την δημιουργία ατομικών λογαριασμών.

Κατανοούμε, μετά την απάντηση αυτή, ότι δεν συζητείται επι του παρόντος και θα αναμείνουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη του θέματος στο εγγύς μέλλον.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.