Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποίησε η ΕΑΔΕ, στις 06/06/2018 με την στήριξη του ΕΕΑ, σε αίθουσα κεντρικού Ξενοδοχείου της Αθήνας, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία καθώς συγκέντρωσε μέγα πλήθος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων και ζωηρό ενδιαφέρον για τα θέματα που ρυθμίζονται με την νέα Οδηγία IDD και την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 1569/85 και Π.Δ. 190/2006.

Επιμέλεια και ομιλία κ. Δ. Λύχρου

Η Πρόεδρος της ΕΕΑΕ κ. Δήμητρα Λύχρου ως εκπρόσωπος της Διαμεσολάβησης στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, κατά την διάρκεια της ομιλίας της παρουσίασε τα σημαντικότερα σημεία του τελικού σχεδίου νόμου, που θα επιφέρουν και τις μεγαλύτερες αλλαγές στη λειτουργία της διαμεσολάβησης και της αγοράς εν γένει.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την παρουσίασή της, στην ημερίδα.

“Ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη συμμετοχή σας στην ενημερωτική αυτή εκδήλωση που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον σας και η οποία έχει στόχο να δώσει τα σημαντικότερα στοιχεία του σχεδίου νόμου, όπως υποβλήθηκε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή προς τον αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργό που είναι ο Υπουργός Οικονομικών.

Όπως αναμένετο μετά την εφαρμογή της οδηγίας Solvency II για την Φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Εταιρειών, έρχεται τώρα η Οδηγία 2016/97 η IDD – Insurance DistributionDirectiveγια την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων, να αντικαταστήσει την γνωστή σε όλους μας IMD -Insurance MediationDirective.

Ο λόγος που οδήγησε στην αναζήτηση νέων αυστηρών κανόνων στην επαφή με τον πελάτη, ήταν η διαπίστωση των εποπτικών αρχών ότι οι καταναλωτές, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν υποστεί σοβαρές συνέπειες από αγορές υπηρεσιών και προϊόντων, που είτε ήταν ακατάλληλα γι’ αυτούς, είτε δεν ήταν επαρκώς κατανοητά.

Οι εποπτικές αρχές έχοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για προστασία του καταναλωτή δημιούργησαν την IMD, που θα σηματοδοτήσει μεγάλες αλλαγές στην ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, σε όλα τα κανάλια διανομής, στις απ’ ευθείας πωλήσεις και στις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών.

Και εδώ όπως θα παρατηρείτε, μιλούμε για Διανομή και όχι Διαμεσολάβηση, γιατί επιβάλλονται οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα κανάλια Διανομής και όχι μόνο στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Στην έννοια του Διανομέα συμπεριλαμβάνονται και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Η Οδηγία είναι Οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης. Τούτο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν κανόνες και αυστηρότερων απαιτήσεων εάν το κρίνουν σκόπιμο.

Στην εθνική μας Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, με την ρεαλιστική και θετική προτροπή της Εποπτικής Αρχής, επελέγη μία ήπια προσαρμογή που έλαβε υπ όψιν και την διαμορφωμένη πραγματικότητα αλλά και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας πανευρωπαϊκά.

Στα περισσότερα άρθρα επαναλαμβάνονται διατάξεις που δεν εισάγονται για πρώτη φορά, ίσχυαν και με την IMD.

Όπως στην Επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων. Διατηρείται το 15ωρο της επαγγελματικής κατάρτισης σε προϊοντικά, θεσμικά και πωλησιακά θέματα.

Στην Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Διατηρείται η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης κοντά στα επίπεδα που ισχύουν και σήμερα.

Στην Ρύθμιση για την Προστασία πελατών στις περιπτώσεις μη μεταβίβασης εισπραχθέντων ποσών από τον Διαμεσολαβητή.

Η εθνική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή διατήρησε από τις τέσσερις επιλογές, την πρώτη, που ορίζει ότι τα χρήματα που καταβάλει ο πελάτης καλόπιστα στον διαμεσολαβητή λογίζονται ως καταβληθέντα στην επιχείρηση, ενώ τα χρήματα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στον διαμεσολαβητή δεν λογίζονται ως καταβληθέντα στον πελάτη, μέχρι να τα εισπράξει πραγματικά ο πελάτης.

Πέραν και παράλληλα με την διευκρίνηση ή και ενίσχυση των διατάξεων που ίσχυαν, προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν διατάξεις.

Η βασική διαφορά σε σχέση με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο είναι η συγχώνευση των κατηγοριών του Ασφαλιστικού συμβούλου και του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Για την νέα κατηγοριοποίηση ελήφθησαν υπ’ όψιν, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική έκθεση,

α) οι ίδιας βαρύτητας και σπουδαιότητας υποχρεώσεις ενημέρωσης και δεοντολογίας που επιβάλει η IDD και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια έναντι του καταναλωτή,

και

β) τα παρατηρούμενα κενά στην προστασία του καταναλωτή, ώστε να έχει πλέον την ίδια προστασία, ανεξάρτητα από το δίκτυο διανομής όπου χρησιμοποίησε και αντίστοιχα να υπάρχει όμοια ευθύνη για κάθε είδους διανομέα, αλλά και για την Ασφαλιστική επιχείρηση.

Στην υπό ψήφιση Οδηγία οι Κατηγορίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελληνική αγορά είναι πλέον οι:

  • Ασφαλιστικοί Πράκτορες
  • Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  • & Μεσίτες Ασφαλίσεων

Οι διαφορές μεταξύ Πρακτόρων και Μεσιτών αφορούν πρώτον το βαθμό ανεξαρτησίας τους από την Ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται και δεύτερον τον τρόπο αμοιβής τους.

Οι κατηγορίες αυτές δεν διαφοροποιούνται ούτε ως προς τις υποχρεώσεις ενημέρωσής και δεοντολογίας, ούτε ως προς την δυνατότητα αποζημίωσης του πελάτη σε περίπτωση ζημίας από Επαγγελματική Αστική Ευθύνη.

Η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επιτρέπεται μόνο όταν είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία διαμεσολάβησης του Ειδικού Μητρώου.

Η κατηγορία του Ασφαλιστικού Συμβούλου συγχωνεύεται με την νέα Οδηγία στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Τα Επιμελητήρια έχουν την υποχρέωση μέχρι 01/10/18 να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά και άνευ άλλων διατυπώσεων τις δύο κατηγορίες. Προβλέπεται ωστόσο μία μεταβατική διάταξη.

Οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα μετά την 01/01/2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτή την κατηγορία μέχρι την έναρξη του νόμου, θα μεταφερθούν στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Πράκτορα, μόνο αφού συμπληρώσουν 2 έτη από την εγγραφή τους στα Μητρώα και το Ειδικό Μητρώο. Μπορούν όμως, αν θέλουν να μεταταγούν άμεσα, να δώσουν εξετάσεις για Πράκτορες ή Μεσίτες.

Το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται να εγγραφεί σε μία μόνο κατηγορία, πλην των Συντονιστών που θα πρέπει να είναι και Πράκτορες.

Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερες από μία κατηγορία κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα υποχρεωθούν μέχρι τις 10/09/2018 να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία επιθυμούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.

Εάν δεν το φροντίσουν, τότε τα αρμόδια Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα μέχρι την 01/10/18 να διαγράψουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, που δεν συμμορφώθηκαν, από όλες τις κατηγορίες διαμεσολάβησης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, με αφορμή την ενσωμάτωση της Οδηγίας, η Εποπτική Αρχή θέλησε να κωδικοποιήσει και την υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα τον Ν. 1569/1985 και το Π.Δ 190/2006, ώστε να συμπεριλάβει σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Προέκυψαν κατόπιν αυτού συγκεκριμένες ρυθμίσεις για θέματα που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στις συναλλακτικές και συμβατικές μας σχέσεις.

Δημιουργήθηκε το άρθρο 4 της Οδηγίας, που ελπίζουμε ότι εφόσον παραμείνει ως έχει στο σχέδιο και ακόμη καλύτερα αν συμπεριλάβει και τις προσθήκες που έχουμε καταθέσει ως μέλη της επιτροπής, θα θεραπεύσει προβλήματα και θα αναβαθμίσει το επάγγελμα και τις σχέσεις μας με Εταιρείες και πελάτες διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στις καταγγελίες των συμβάσεων.

Προσδιορίζεται πλέον και περιορίζεται ο σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης μόνο σε ποινικά κολάσιμα αδικήματα, για τα οποία θα έχει υποβάλει μήνυση η Εταιρεία.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταγγελίας η Εταιρεία θα οφείλει προμήθειες για τρία χρόνια.

Επεκτείνεται επίσης η υποχρέωση καταβολής προμηθειών που ίσχυε σε περίπτωση ΜΟΑ και Θανάτου και στην Συνταξιοδότηση και ζητούμε με το υπόμνημά μας χορήγηση προμηθειών και στις περιπτώσεις που καταγγέλλει την σύμβαση ο ίδιος ο Διαμεσολαβητής.

Θα δούμε το τελικό εγκεκριμένο κείμενο μετά την υπογραφή του Υπουργού και θα επανέλθουμε για ότι προκύψει στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η νέα Οδηγία δεν είναι απειλή για κανέναν, αλλά ευκαιρία για όλους τους άξιους και συνεπείς επαγγελματίες, που θέλουν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον υγιές με κανόνες και εποπτεία για όλους.”