Η μελέτη των αποφάσεων 30 και 31 της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών που αναπτύχθηκαν στις κατ΄ιδίαν συζητήσεις αλλά και στη δημόσια παρουσίαση στην εκδήλωση της 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μας επιβάλει να αναδείξουμε τα σημεία εκείνα που θα δημιουργήσουν χωρίς αμφιβολία μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία της αγοράς, εάν δεν τροποποιηθούν πριν την εφαρμογή τους.

Στα σημεία αυτά εστιάζουμε και τις προτάσεις που υποβάλαμε στην ΔΕΙΑ και είναι τα κατωτέρω:

1. Προείσπραξη Ασφαλίστρων

Δεδομένης της έλλειψης προετοιμασίας της πλειοψηφίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών αλλά και των Ασφαλιστικών Εταιρειών αναφορικά με τη διαδικασία και την πρακτική που θα ακολουθηθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η είσπραξη του ασφαλίστρου πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, και του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής των Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνουμε την αναστολή εφαρμογής των σχετικών με την προείσπραξη του ασφαλίστρου διατάξεων μέχρι τις 30.6.2014.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί, αφενός η απαραίτητη προετοιμασία και οργάνωση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών για την υιοθέτηση και την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, και αφετέρου η ήπια και ομαλή μετάβαση της ασφαλιστικής αγοράς στην διαδικασία και στην πρακτική της προείσπραξης των ασφαλίστρων. Επίσης θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την παροχή των απαραίτητων διευκρινίσεων από την ΤτΕ και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες προς τους εκτελούντες την είσπραξη Διαμεσολαβητές.

2. Απόδοση Ασφαλίστρων

Η εφαρμογή των Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, που αναφορικά με την απόδοση των εισπραχθέντων από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ασφαλίστρων παραπέμπουν στις διατάξεις του Ν.400/1970 (αρ.33 παρ.2Δ «…το αργότερον εις το τέλος εκάστης εβδομάδος.», θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ασφαλιστική διαδικασία, καθώς α) θα επιβαρύνει υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, β) θα προκαλέσει σύγχυση στην ασφαλιστική αγορά, όπου βρίσκονται εν ισχύει χιλιάδες συμβάσεις με όρους που καθορίζουν διαφορετικούς χρόνους απόδοσης ασφαλίστρων και γ) θα καταστήσει εν τοις πράγμασι ανεφάρμοστους τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων περί του δικαιώματος εναντίωσης και υπαναχώρησης των ασφαλιζομένων.

Προτείνουμε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και τον καθορισμό του χρόνου απόδοσης των εισπραχθέντων από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ασφαλίστρων στο τέλος εκάστου μήνα.

Κρίνουμε δε σκόπιμη και χρήσιμη την αναστολή της εφαρμογής της διάταξης αυτής μέχρι να ολοκληρωθεί η προτεινόμενη τροποποίηση.

3. Καθορισμός ανώτατου χρονικού ορίου καταβολής προμηθειών

Προτείνουμε την ρητή και σαφή θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου, εντός του οποίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα οφείλουν να καταβάλουν τις προμήθειες στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Όσον αφορά το θέμα του διακανονισμού των υπολοίπων και προκειμένου να επιτευχθεί η ήπια και ομαλή προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς στα νέα δεδομένα, όπως αυτά τέθηκαν κυρίως από τις Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης Ελλάδος, προτείνουμε την – σε συνεργασία με την Ε.Α.Ε.Ε. – υιοθέτηση κοινής πολιτικής διακανονισμού/ εξόφλησης των υφισταμένων υπολοίπων/οφειλών των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών προς τις Ασφαλιστικές Εταιρείες σε χρονικό διάστημα 36 μηνών.